Vilkår og betingelser (Salon abonnement)


Tak, fordi du bruger Salon-Manager! Disse servicevilkår for Salon-Manager (disse „vilkår“) beskriver dine rettigheder og ansvar som kunde af vores tjenester.

Aftalen indgås af og mellem Salon Manager ApS og Salonen. Hvis du får adgang til eller bruger tjenesterne på vegne af din virksomhed, du erklærer, at du er autoriseret til at acceptere denne aftale på vegne af din virksomhed, og alle henvisninger til „dig“ henviser til din virksomhed.

Denne aftale tillader saloner at købe abonnementer på online. Denne aftale regulerer Salons oprindelige køb på ikrafttrædelsesdatoen samt eventuelle fremtidige køb foretaget af saloner, der henviser til denne aftale. Hver tjeneste leveres på abonnementsbasis for en bestemt periode, der er angivet på ordren.

Ændringer af denne aftale: Fra tid til anden, Virksomheden kan ændre denne aftale. Medmindre andet er angivet af virksomheden, ændringer træder i kraft for Kunden ved fornyelse af Kundens nuværende Abonnement. Virksomheden vil gøre en rimelig indsats for at underrette Kunden om ændringerne gennem kommunikation via kundens konto, e-mail eller andre midler. Fortsat brug af tjenesterne, efter at den opdaterede version af denne aftale træder i kraft, udgør Kundens accept af en sådan opdateret version. Hvis Kunden gør indsigelse mod sådanne ændringer, kan Kunden opsige den gældende Abonnementsperiode og som eneste middel modtage en refusion af eventuelle gebyrer, Kunden har forudbetalt for brug af de gældende Tjenester for den opsagde del af Abonnementsperioden.

VED AT ANGIVE DIN ACCEPT AF DENNE AFTALE ELLER FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE TJENESTER, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF ALLE VILKÅR, BETINGELSER, OG MEDDELELSER INDEHOLDT ELLER HENVIST TIL I DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALE, SKAL DU IKKE BRUGE NOGEN TJENESTER. AF KLARHEDSHENSYN ER HVER PART UDTRYKKELIGT ENIG I, AT DENNE AFTALE ER JURIDISK BINDENDE FOR DEN.

 1. SALON MANAGER TJENESTER
  1. Med forbehold af vilkårene i denne aftale og i løbet af abonnementsperioden angivet i en gældende ordre, Virksomheden vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at levere Kunden Tjenesterne i overensstemmelse med denne Aftale. Som en del af registreringsprocessen, Kunden identificerer et administrativt brugernavn og en adgangskode til kundens virksomhedskonto.
  2. Hvis Kunden får adgang, kan kunden bruge tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale.
 2. BEGRÆNSNINGER OG ANSVAR
  1. Direkte eller indirekte: reverse engineering af tjenesterne eller software, dokumentation eller data relateret til tjenesterne („Softwaren“); ændre, oversætte eller skabe afledte værker baseret på Tjenesterne eller Softwaren;
  2. Kunden repræsenterer, pagter, og garanterer, at Kunden kun vil bruge tjenesterne i overensstemmelse med denne aftale og alle gældende love og regler. Kunden accepterer hermed at skadesløsholde og holde selskabet skadesløs mod eventuelle skader, tab, forpligtelser, forlig og udgifter (herunder uden begrænsning omkostninger og advokatsalærer) i forbindelse med ethvert krav eller handling, der opstår som følge af en påstået overtrædelse af ovenstående eller på anden måde fra kundens brug af tjenester (herunder, men ikke begrænset til indhold, som kunden bruger i forbindelse med tjenesterne). Selvom virksomheden ikke har nogen forpligtelse til at overvåge kundens brug af tjenesterne, Virksomheden kan gøre det og kan forbyde enhver brug af de tjenester, som den mener kan være i strid med ovenstående.
  3. Kunden er ansvarlig for at skaffe og vedligeholde alt udstyr og accessoriske tjenester, der er nødvendige for at oprette forbindelse til, få adgang til eller på anden måde bruge tjenesterne, herunder, uden begrænsning, modemer, hardware, servere, software, operativsystemer, netværk, webservere og lignende (samlet kaldet „Udstyr“) andet end det leverede udstyr (hvis nogen) specificeret i bilag A. Kunden er også ansvarlig for at opretholde sikkerheden for Udstyret, Kundekontoen, adgangskoder og filer og for al brug af en Kundekonto eller Udstyret med eller uden Kundens viden eller samtykke.
  4. Hver part anerkender, at det er ansvarligt at overholde alle gældende krav i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og alle nationale gennemførelseslove, forskrifter og sekundær lovgivning, som ændret eller opdateret fra tid til anden. Parterne anerkender, at
   1. Hvis virksomheden behandler personoplysninger på Kundens vegne, når de udfører sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er Kunden den dataansvarlige, og Virksomheden er databehandler med henblik på GDPR;
   2. Tillægget vedrørende databehandling, der er vedlagt i bilag 2 til denne aftale, fastsætter parternes forpligtelser i henhold til GDPR;
   3. Personoplysningerne kan overføres eller opbevares uden for EU eller det land, hvor Kunden og de autoriserede brugere befinder sig med henblik på at udføre Tjenesten og Selskabets øvrige forpligtelser i henhold til denne aftale
  5. Virksomheden kan til enhver tid suspendere enhver brug af Tjenesten og/eller fjerne eller deaktivere indhold, som virksomheden med rimelighed og i god tro mener er i strid med denne aftale. Virksomheden accepterer at give Kunden meddelelse om en sådan suspension eller invalidering inden dens gennemførelse, medmindre en sådan suspension eller invalidering er nødvendig for at overholde juridisk proces, regulering, ordre eller forhindre overhængende skade på Tjenesten eller enhver tredjepart, i hvilket tilfælde Selskabet vil underrette Kunden i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov om en sådan suspension eller invaliditet, så snart det med rimelighed er praktisk muligt derefter.
 3. FORTROLIGE OPLYSNINGER OG EJENDOMSRETTIGHEDER.
  1. Hver af parterne har videregivet eller kan videregive forretningsmæssige, tekniske eller økonomiske oplysninger vedrørende sin virksomhed („Fortrolige oplysninger“). Fortrolige oplysninger fra virksomheden inkluderer ikke-offentlige oplysninger om funktioner, funktionalitet og ydeevne af tjenesten. Kundens fortrolige oplysninger omfatter ikke-offentlige data leveret af Kunden til Virksomheden for at muliggøre levering af Tjenesterne („Kundedata“). En part, der modtager fortrolige oplysninger („modtagende part“) fra den part, der videregiver fortrolige oplysninger („videregivende part“), accepterer: (a) at tage rimelige forholdsregler for at beskytte sådanne fortrolige oplysninger og (b) ikke at bruge (undtagen i udførelsen af tjenesterne eller som på anden måde tilladt i dette Aftale) eller videregive sådanne fortrolige oplysninger til tredjemand. De fortrolighedsforpligtelser, der er angivet i dette afsnit, skal overleve i fem (5) år fra den sidste dato, hvor kunden bruger tjenesten.
  2. Den videregivende part accepterer, at ovenstående ikke finder anvendelse med hensyn til oplysninger, som: (a) oplysningerne er eller bliver almindeligt tilgængelige for offentligheden; eller (b) var i dens besiddelse eller kendt af dem før modtagelse fra den videregivende part; eller (c) med rette blev videregivet til den uden begrænsning af en tredjepart; eller (d) blev uafhængigt udviklet uden brug af fortrolige oplysninger fra den videregivende part; eller (e) er forpligtet til at blive videregivet ved lov
  3. Uanset ovenstående kan hver part videregive fortrolige oplysninger i det begrænsede omfang, det er påkrævet: a) for at efterkomme kendelsen fra en domstol eller et andet statsligt organ eller, hvis det på anden måde er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, forudsat at den part, der offentliggør videregivelsen i henhold til kendelsen, skal først har givet skriftlig meddelelse til den anden part og gjort en rimelig indsats for at opnå en beskyttelsesordre; eller (b) at fastslå en parts rettigheder i henhold til denne aftale, herunder at foretage krævede domstolsangivelser; eller (c) fortroligt, til advokater, konsulenter, revisorer, banker og finansieringskilder, og deres rådgivere; (d) vilkårene og betingelserne i denne aftale i fortrolighed i forbindelse med en faktisk eller påtænkt fusion, erhvervelse eller lignende transaktion; eller (e) at reagere på en nødsituation, som selskabet mener i god tro bør offentliggøres for at hjælpe med at forhindre dødsfald eller alvorlig kropslig personskade eller materiel skade på ejendom.
  4. Virksomheden skal eje og bevare alle rettigheder, adkomst og interesse i og til (a) Tjenesterne og Softwaren, herunder alle forbedringer, forbedringer eller modifikationer heraf, (b) software, applikationer, opfindelser eller anden teknologi, der er udviklet i forbindelse med Implementeringstjenester, og (c) al intellektuel ejendomsrettigheder relateret til nogen af ovenstående.
  5. Virksomheden har ret til at indsamle og analysere data og anden information vedrørende levering, brug og udførelse af forskellige aspekter af tjenesterne og udvikling af relaterede systemer og teknologier.
 4. BETALING AF GEBYRER
  1. Kunden betaler virksomheden de gebyrer, der er angivet i abonnementsplanen. Hvis Kunden mener, at Virksomheden har faktureret Kunden forkert, Kunden skal kontakte virksomheden senest 30 dage efter slutdatoen på den første faktureringsopgørelse, hvor fejlen eller problemet opstod, for at modtage en justering eller kredit. Forespørgsler skal rettes til virksomhedens kundesupportafdeling.
  2. Gebyrer forfalder og betales tredive (30) dage efter fakturadatoen, medmindre (a) Kunden betaler via kreditkort, MobilePay. Ubetalte beløb pålægges et finansieringsgebyr på 100 kr. pr. måned på en eventuel udestående saldo. Kunden er ansvarlig for alle skatter forbundet med tjenester bortset fra skatter baseret på selskabets nettoindkomst.
  3. Hvis kunden betaler via kreditkort og accepterer at købe tjenester, bemyndiger Kunden hermed Virksomheden (eller dennes udpegede) til automatisk at debitere kundens kreditkort på samme dato i hver kalendermåned (eller den nærmeste forudgående dato. Kunden anerkender og accepterer, at det beløb, der faktureres og opkræves hver måned abonnementsgebyrer for resten af Kundens gældende faktureringsperiode.
 5. FORNYELSER, VILKÅR OG OPSIGELSE
  1. Med forbehold for tidligere opsigelse som angivet nedenfor er denne aftale gældende fra ikrafttrædelsesdatoen. Den forbliver i kraft, medmindre den bringes til ophør forudsat at denne aftale automatisk ophører ved den tidligste af (a) opsigelsen eller udløbet af alle abonnementsvilkår eller (b) opsigelse som angivet i afsnit 5.2 nedenfor. Hver abonnementsperiode fornyes automatisk for en ekstra periode af den oprindelige abonnementsperiode, der er angivet.
  2. Hver af parterne kan opsige dette, hvis den anden part væsentligt overtræder nogen af vilkårene eller betingelserne i denne aftale, og en sådan overtrædelse forbliver uhærdet efter tredive (30) dage. Kunden betaler fuldt ud for Tjenesterne til og med den sidste dag, hvor Tjenesterne leveres. Ved enhver opsigelse vil virksomheden stille alle kundedata til rådighed for kunden til elektronisk hentning i en periode på tredive (30) dage, men derefter kan virksomheden, men er ikke forpligtet til at slette lagrede kundedata. Alle afsnit i denne aftale, som i sagens natur skal overleve opsigelse, vil overleve opsigelse, herunder, uden begrænsning, påløbne rettigheder til betaling, fortrolighedsforpligtelser, garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger.
 6. ANSVARSBEGRÆNSNING
  UANSET OM ANDET MÅTTE VÆRE, ER INGEN AF PARTERNE ANSVARLIGE ELLER HÆFTER FOR INDIREKTE, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER; ELLER FOR BELØB, DER SAMMEN MED BELØB FORBUNDET MED ALLE ANDRE KRAV OVERSTIGER DE GEBYRER, SOM KUNDEN HAR BETALT TIL SELSKABET FOR TJENESTERNE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I DE 12 MÅNEDER FORUD FOR DEN HANDLING, DER GAV ANLEDNING TIL ANSVARET, I HVERT ENKELT TILFÆLDE, UANSET OM VIRKSOMHEDEN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Serviceniveauvilkår (gælder kun for Enterprise-planen)

Servicetilgængelighed
Tjenesterne skal være tilgængelige 99,9%, målt månedligt, inklusive helligdage og weekender og planlagt vedligeholdelse. Hvis kunden anmoder om vedligeholdelse i løbet af disse timer, vil enhver beregning af oppetid eller nedetid udelukke perioder, der påvirkes af en sådan vedligeholdelse.. Det planlagte tidspunkt for vedligeholdelse er kl. 9.00. til kl. 18.00. Vi kan udvide disse planlagte tidspunkter, forudsat at vi giver dig besked mindst en dag i forvejen. I tilfælde af at vi efter eget skøn beslutter, at enhver uplanlagt vedligeholdelse er nødvendig, vil vi desuden gøre en kommercielt rimelig indsats for at underrette dig

Databehandleraftale
Denne databehandleraftale med EU's standardkontraktbestemmelser (databehandlere).

 1. Detaljer om behandling. Nærmere oplysninger om selskabets rolle som databehandler af personoplysninger i henhold til aftalen er angivet nedenfor:
  1. Genstand for behandlingen af personoplysninger: Virksomhedens levering af tjenesterne til kunden.
  2. Varigheden af behandlingen af personoplysninger: Perioden og enhver periode efter perioden forud for virksomhedens sletning af kundedata.
  3. Arten og formålet med behandlingen af personoplysninger: For at gøre det muligt for kunden at modtage og virksomheden at levere tjenesterne og andre forpligtelser som angivet i aftalen.
  4. Kategorier af personoplysninger: I det omfang kundedataene indeholder personoplysninger, kan de bestå af slutbrugere, der identificerer oplysninger og organisationsdata samt dokumenter, billeder og andet indhold eller data i elektronisk form, der er gemt eller overført af slutbrugere via tjenesterne.
  5. Registrerede: I det omfang kundedataene indeholder personoplysninger, kan det vedrøre kundens slutbrugere samt eventuelle personer, der samarbejder eller deler med disse slutbrugere.
 2. Ansøgning. Denne DPA gælder som følger:
  1. EU's standardkontraktbestemmelser gælder for data, der behandles af tjenesterne, som dette vilkår er defineret i aftalen, og fremtidige variationer af tjenesterne; og
  2. "GDPR-tillægget", der er vedhæftet som bilag B, gælder udelukkende i det omfang, det kræves af EU's databeskyttelseslovgivning, og træder i kraft den 25. maj 2018.
 3. Virkning af DPA. Hvis en bestemmelse i denne DPA er i konflikt med en bestemmelse i aftalen, vil denne DPA være gældende. Aftalen forbliver i fuld kraft og virkning og vil være uændret, medmindre den ændres af denne DPA. Denne DPA og EU's standardkontraktbestemmelser ophører automatisk ved udløb eller opsigelse af aftalen.

EU-standardkontraktbestemmelser (databehandlere)
Med henblik på artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF om overførsel af personoplysninger til databehandlere, der er etableret i tredjelande, som ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Forpligtelse efter ophør af tjenester til behandling af personoplysninger

 1. Parterne er enige om, at dataimportøren og underdatabehandleren ved ophøret af leveringen af databehandlingstjenester efter dataeksportørens valg skal returnere alle de overførte personoplysninger og kopier heraf til dataeksportøren eller destruere alle personoplysninger og attestere over for dataeksportøren, at denne har gjort det, medmindre lovgivningen pålagde dataimportøren forhindrer denne i at returnere eller destruere alle eller en del af de overførte personoplysninger. I så fald garanterer dataimportøren, at den vil garantere fortroligheden af de overførte personoplysninger og ikke aktivt vil behandle de overførte personoplysninger længere.
 2. Dataimportøren og underdatabehandleren garanterer, at denne efter anmodning fra dataeksportøren og/eller tilsynsmyndigheden vil forelægge sine databehandlingsfaciliteter til revision af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger

Dataeksportør
Dataeksportøren er kunde i aftalen, som ændret af datatilsynet

Dataimportør
Dataimportøren er Salon Manager ApS. ("Virksomhed"), en udbyder af dokumentsikkerhedstjenester til virksomheder. Virksomheden leverer et websted, software og mobile applikationer, der giver folk mulighed for at sikre, beskytte og spore filer efter afsendelse. Virksomhedens service kan også tilgås af Application Programming Interfaces (API'er)

Registrerede
De overførte personoplysninger vedrører dataeksportørens og dataeksportørens tilknyttede selskabers slutbrugere, herunder dataeksportørens medarbejdere, konsulenter og kontrahenter samt eventuelle personer, der samarbejder eller deler med disse slutbrugere ved hjælp af de tjenester, der leveres af dataimportøren

Kategorier af data
De overførte personoplysninger vedrører slutbrugere, der identificerer oplysninger og organisationsdata samt dokumenter, billeder og andet indhold eller data i elektronisk form, der lagres eller overføres af slutbrugere via dataimportørens tjenester.

Behandlingsaktiviteter
De overførte personoplysninger vil være underlagt følgende grundlæggende behandlingsaktiviteter (angiv nærmere):

Behandlingens omfang.
Omfanget af og formålet med behandlingen af dataeksportørens personoplysninger er beskrevet i den DPA, som disse klausuler er vedlagt som bilag, samt aftalen mellem dataeksportøren og dataimportøren

Behandlingsperiode.
Udtrykket for databehandling vil være det udtryk, der er angivet i den gældende aftale.

Sletning eller returnering af data.
Ved aftalens udløb eller ophør accepterer dataimportøren at slette eller returnere dataeksportørens personoplysninger fra dataimportørens tjeneste i overensstemmelse med aftalens vilkår og betingelser.